Profesionālās pilnveides izglītības programma

DATU AIZSARDZĪBA ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONU DARBĀ

9 akadēmiskās stundas

Pēc sekmīgi nokārtota pārbaudījuma izglītojamie saņems Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību

Programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā personas, kurām, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešama pirmreizēja vai atkārtota reģistrācija ārstniecības atbalsta personu reģistrā, iegūst zināšanas klientu un pacientu datu aizsardzībā.

Programma izveidota saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr.317. “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” prasībām.

Programmā apgūstamās tēmas:

1.     pamatinformācija par personas datiem;
2.     personas datu apstrādes tiesiskais regulējums;
3.     personas datu apstrādes procesa dalībnieki;
4.     personas datu apstrādes tiesiskais pamats un principi;
5.     datu subjekta un pārziņa tiesības un pienākumi;
6.     digitālās un analogās informācijas aizsardzība – būtiska personas datu apstrādes daļa;
7.     kiberdrošības pamati un praktiskie aspekti;
8.     personas datu drošības pārkāpumi un atbildība.

Mācību programmas noslēgumā apmācāmie kārto individuālu, rakstisku pārbaudījumu – testu.

Mācību rezultāts

Izglītojamie:
1. apgūs zināšanas par administratīviem, tehniskiem un fiziskiem drošības pasākumiem, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, kā arī par datu drošības galvenajiem principiem;
2. attīstīs prasmi ikdienas komunikācijā ievērot normatīvo aktu prasības pacientu datu aizsardzībā;
3. gūs izpratni par pārziņa pamata pienākumiem attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas ievērošanu darbā ar pacientiem kā fiziskām personām.

PIETEIKTIES spiežot pogu zemāk PIETEIKŠANĀS FORMA
Ja rodas jautājumi, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi irena.krustozolina@macibucentrslaipa.lv vai zvanīt +371 26316197.

 

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma