Nekustama īpašuma kā kopīpašuma tiesiskais regulējums, tiesvedības un darījumu prakse

1. decembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00, tiešsaistē ZOOM.
Cena vienam dalībniekam 40 EUR.
Ir iespējamas vairumatlaides, ja piedalās vairāki darbinieki no viena uzņēmuma.

MĒRĶAUDITORIJA
- nekustamā īpašuma darījumu starpnieki (saņem Apliecinājumu par kvalifikācijas kursu 2 stundu apjomā);
- juristi un ikviens, kura profesionālajā interesē ir šī tēma;
- kopīpašnieki, kuri vēlas iegūt dziļāku izpratni par savām tiesībām, pienākumiem un iespējām, kuras paver kopīgi pieņemtie lēmumi (piemēram, pretendēt uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu mājas siltināšanai);
- jebkurš interesents.

SATURS
Kopīpašuma institūts vienmēr ir bijis un būs aktuāls, jo kopīpašuma izveidošanās cēloņi vienmēr ir pastāvējuši un pastāvēs.
Vebinārā uzzināsiet kā izveidojas kopīpašums, kopīpašnieka tiesības un pienākumi, kas jāņem vērā pie domājamo daļu atsavināšanas.

Kopīpašums ir neērtība un apgrūtinājums visiem kopīpašniekiem – viņiem kopā pieder īpašuma tiesības uz vienu un to pašu nedalītu lietu. Civillikums nosaka tiesiskos mehānismus starp kopīpašniekiem radušos strīdu risināšanai, tai skaitā kopīpašuma dalīšanas gadījumā. Civillikumā tiek noteikta iespēja izbeigt kopīpašumu, sadalot lietu (īpašumu) reālās daļās. Nekustamo īpašumu nozarē viens no nepārtraukti aktuālajiem tiesību problēmu jautājumiem ir tiesiskās attiecības, kas izriet no kopīpašuma. Lai gan Civillikumā ir noteiktas kopīpašnieku tiesības un pienākumi, praksē bieži rodas nesaskaņas kopīpašnieku starpā par šo tiesību un pienākumu pareizu un godprātīgu izpildi. Nespējot labprātīgi vienoties par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, kā arī par nekustamā īpašuma reālu sadali, strīdi tiek risināti tiesā. Līdz ar to ir izveidojusies plaša tiesu prakse kopīpašuma problēmu jautājumos. Seminārā interesantā un saprotamā veidā tiks skaidrota kopīpašuma problemātika, kā arī aplūkota tiesu prakse.
- Ievads
- Rīcība ar kopīpašuma priekšmetu
- Kopīpašuma priekšmeta izdevumi un ienākumi
- Kopējas lietas dalīta lietošana
- Pirmpirkuma tiesība
- Izpirkuma tiesība
- Kopīpašuma dalīšana/izbeigšana

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma